Verzenden & retourneren


logo
Uit onze algemene voorwaarden

Artikel 6 – Herroepingsrecht/retourneren

6.1    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Maakt de consument gebruik van zijn retourrecht dan ontvangt de consument het gehele orderbedrag binnen 14 dagen na de retour melding terug op zijn bankrekening. 

6.2    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3    De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd.

6.4    Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij de klant.

6.5    De klant dient bij het retour zenden gebruik te maken van retourformulier welke via de website te downloaden is.

Hier kunt u het retourformulier downloaden.

6.6    Indien de klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in artikel 6 gebruik heeft gemaakt, dan draagt Bestleder.com zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant betaalde aankoopbedrag.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping/retourneren

7.1    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

7.3    Koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van een retourzending.

7.4 Bestleder.com verleent geen garantie op applicaties (kraaltjes, pailletten e.d.), slijtage op o.a, ritsen en lak.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

11.1    Alle door Bestleder.com genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgelegd op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Bestleder.com bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

11.2    Overschrijding van de door Bestleder.com opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

11.3    Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de klant beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

11.4    Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de klant.

11.5    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.6 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

11.7    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

11.8    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

11.9    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »