Algemene voorwaarden

Logo

 Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht/retourneren

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping/retourneren

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

Artikel 14 - Recht en forumkeuze

Artikel 15 - Privacy

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17 - Copyright

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant: elke contractspartij met wie Bestleder.com via internet een overeenkomst, van welke aard dan ook, aangaat;
 3. Dienst(en): de ingevolge de tussen Bestleder.com en de klant gesloten overeenkomst door Bestleder.com te leveren prestatie(s) van welke aard dan ook, waaronder het leveren van diensten en/of goederen;
 4. Aanbod: elke door Bestleder.com aan de klant via elektronisch en/of digitale weg (e-mail) verzonden vrijblijvend voorstel hetwelk als doel heeft het sluiten van een overeenkomst;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: elk overeenkomst tussen Bestleder.com en een klant gemaakte afspraak via elektronische en/of digitale weg (e-mail) op grond waarvan Bestleder.com gehouden is één of meer diensten te leveren.
 10. Algemene voorwaarden: de onderhavige door Bestleder.com gehanteerde algemene voorwaarden voor de webshop op het internet;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Asef Trading
Handelend onder de naam/namen: Bestleder.com

Vestigingsadres:

Asef Trading

Herfststraat 19
1335 GG Almere

Nederland


Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur
Op zaterdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
Telefoonnummer: +31(0)649358210

Emailadres: [email protected] 
KvK nummer:  20138613
BTW-nummer: NL002375639B62

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming- alles in de breedste zin van het woord- van elke tussen Bestleder.com en de klant te sluiten en/of gesloten overeenkomst, van welke aard en/of omvang dan ook.

3.2    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument langs de elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.3    Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn niet geldend tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Bestleder.com en de klant zijn overeengekomen.

3.4    Ingeval één of meer van de bepalingen van de algemene voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing

 

Artikel 4 - Het aanbod

4.1    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-          de prijs inclusief belastingen;

-          de eventuele kosten van aflevering;

-          de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

-          het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

-          de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

-          de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

-          de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een nadere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 

-          of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

-          de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

-          de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

-          de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

-          de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3    Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Bestleder.com slechts voor zover zij door Bestleder.com schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

5.4    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.5    De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.6    De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

5.7    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht/retourneren

6.1    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3    De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd.

6.4    Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij de klant.

6.5    De klant dient bij het retour zenden gebruik te maken van retourformulier welke via de website te downloaden is. Deze kunt u hier downloaden.

6.6    Indien de klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in artikel 6 gebruik heeft gemaakt, dan draagt Bestleder.com zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de klant betaalde aankoopbedrag.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping/retourneren

7.1    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

8.1    De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. 

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Artikel 9 - De prijs

9.1    De prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege worden opgelegd. Alle bestellingen binnen Nederland worden gratis bezorgd!

9.2    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.3    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.4    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.5    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat;
 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

10.1   De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2   Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

10.3   Bestleder.com verleent geen garantie op applicaties (kraaltjes, pailletten e.d.), slijtage op o.a, ritsen en lak.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

11.1    Alle door Bestleder.com genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgelegd op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Bestleder.com bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

11.2    Overschrijding van de door Bestleder.com opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

11.3    Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de klant beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

11.4    Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de klant.

11.5    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.6    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

11.7    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

11.8    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

11.9    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Betaling

12.1   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door een wijze zoals door Bestleder.com is aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

12.2   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

12.3   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

12.4   In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

13.1    Bestleder is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Bestleder.com. Iedere aansprakelijkheid voor gegevensverlies of –vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2    Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Bestleder.com geleverde goederen, is Bestleder.com niet aansprakelijk.

13.3    De klant vrijwaart Bestleder.com en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade,welke direct of indirect worden veroorzaakt door (gebruik van) het door Bestleder.com geleverde producten, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Bestleder.com en/of door haar ingeschakelde derden.

13.4    De aansprakelijkheid van Bestleder.com uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst inclusief BTW.

13.5    Eventuele aanspraken van klant dienen binnen acht werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Bestleder.com worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

 

Artikel 14 – Recht en forumkeuze 

16.1    Op alle tussen partijen gesloten overeenkomst en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

16.2    Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Artikel 15 –Privacy

Aan Bestleder.com verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden door Bestleder.com en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. Mocht dit toch gebeuren, dan zal dat enkel en alleen zijn indien dit noodzakelijk is voor het verwerken van de betaling of voor het bezorgen van de zending. Bankgegevens van de klant zullen door Bestleder.com in geen enkel bestand opgeslagen worden.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 17 – Copyright

Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden.

 

Algemene voorwaarden versie september 2013

U kunt de algemene voorwarden hier downloaden 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »